-Declaraţie pe propria răspundere

  • 0

-Declaraţie pe propria răspundere

Printeaza pagina / articolul

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………..…, domiciliat(ă) în……………………………………………………………………………………., str. ………………………………………………….…………………….………………………., nr. ………, bl. …….., sc ……, ap. ……., județul/sectorul ………………………., legitimat(a) cu B.I./C.I., seria ………., nr. …………….……, CNP …………………………………………….,

declar pe proprie răspundere că voi renunţa la pensie pe perioada în care îmi va fi recunoscută calitatea de titular(ă) la unitatea de învăţământ…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….,

localitatea………………………………………………………………………………………….,

judeţul (sectorul) ………………………………………………………………………………..

( descarca Declaratia pe proprie raspundere )


  • 0

-CERERE privind recunoaşterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013 – 2014, a personalului didactic, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013

Printeaza pagina / articolul

CERERE privind recunoaşterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013 – 2014, a personalului didactic, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui)______________________________________________________________ ________________________________________________________________, născut(ă) la data de _____________19_____, pensionat (ă) pentru limită de vârstă începând cu data de ________________________, conform deciziei de pensionare nr. ______________din data________________emisă de _____________________________________________________________________________________________________, vă rog să-mi aprobaţi recunoaşterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013 – 2014, în conformitate cu prevederile art. 284 alin. (6) şi (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art. 531 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013 – 2014, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(descarca Cererea privind recunoastrea calitatii de titular )


Categorii de anunturi importante !

Arhiva

Categorii de anunturi importante !

Arhiva

Traduceti/Translate


 Edit Translation
Open Maps Widget for Google Maps settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.